Badania pod budowę domów jednorodzinnych

pracownikPracownia Badań Geologicznych Geo-Vision Sobkiewicz specjalizuje się w przeprowadzaniu badań pod budowę domów jednorodzinnych. Podczas wykonywania badań określamy poziom wody gruntowej, jak również dokonujemy oceny jego wahania, określamy parametry geotechniczne gruntów. Jeśli wyniknie konieczność,
zbadamy agresywność wody gruntowej w stosunku do betonu.

Brak tego typu badań może spowodować nierównomierne osiadanie budynku, okresowe występowanie wody w piwnicach, w przypadku okresowych nawodnień gruntów wysadzinowych budynek będzie „pracował” – podnosił się nawet o kilka centymetrów.

Występowanie gruntów organicznych dyskwalifikuje je jako grunty nośne i kwalifikuje do wymiany lub do posadowienia budynku na fundamentach pośrednich, sięgających gruntu nośnego.

 

Kiedy należy przeprowadzić badania geologiczne?

Zgodnie z polskim prawem budowlanym, przed przystąpieniem do budowy domu jednorodzinnego należy uzyskać pozwolenie na budowę. Jednym z wymaganych dokumentów jest geologiczna ekspertyza, która powinna być sporządzona przez uprawnionego geologa. Z reguły badania geologiczne przeprowadza się na etapie projektowania budynku, gdyż ich wyniki mają wpływ na wybór odpowiednich fundamentów i konstrukcji. Warto jednak pamiętać, że w przypadku niektórych działek, takie badania mogą być konieczne już na etapie zakupu gruntu, aby uniknąć ewentualnych problemów związanych z nieodpowiednimi warunkami geologicznymi.

 

Sens badań geologicznych i geotechnicznych

Planujący budowę uważają zazwyczaj, że niewielkie budynki, przekazujące na podłoże nieduże obciążenia – a do takich należą przecież domy jednorodzinne – nie są warte wykonywania badań geotechnicznych. Takiej potrzeby dotychczas nie precyzowało wyraźnie prawo budowlane, wedle którego projekt budowlany ma zawierać wyniki badań gruntu. Zgodnie z rozporządzeniem MTBiGM z dn.25.04.2012 budynki jedno lub dwukondygnacyjne w zabudowie jednorodzinnej należą do pierwszej kategorii geotechnicznej. Obejmuje ona niewielkie obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych, dla których wykonuje się wersję uproszczoną dokumentacji tzw. opinię geotechniczną. Opinia taka wraz z projektem budowlanym jest wymagana do uzyskania pozwolenia na budowę.

Nośność większości gruntów w Polsce jest wystarczająca do bezpiecznego posadawiania domów jednorodzinnych. Jednakże problemy tych, którzy zbudowali domy na nieznanym podłożu, wskazują, że jednak lepiej wiedzieć, jakie grunty występują na działce pod zabudowę. I to nie tylko zanim powstanie projekt domu, ale często nawet zanim działka zostanie kupiona. Po prostu nie opłaca się ryzykować, że nie będzie się nadawała do zabudowy.

Wielokrotnie zdarza się sytuacja, w której gruntami nasypowymi zasłania się defekty utrudniające sprzedaż działki. Nasza pracownia przeprowadzała wielokrotnie badania na parcelach, na których pod warstwą gruntów nasypowych występowały grunty nienośne w postaci torfów, namułów etc, bądź też występowały pozostałości fundamentowe po starych zabudowaniach. W paru przypadkach badanie dyskwalifikowało pozornie "niezłą" działkę, która okazała się zupełnie nieprzydatna pod planowaną zabudowę ze względu na zbyt wysokie koszty posadowienia fundamentów. W wielu jednak przypadkach rozpoznanie dało dla projektującego obiekt wiele informacji o sposobie zaprojektowania fundamentowania, co daje inwestorowi pewność stabilnego posadowienia budynku.